Emagister Eventos

Organizado por Greds

Mostreig i construcció de qüestionaris per a enquestes en salut

  • Fechas:

    Del 21/10/13 al 23/10/13

  • Lugar:

    1/10: Aula 40.041 , 22, 23, 24/10: Aula 40.113, Edifici Roger de Llúria, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Oferir una informació general sobre mostreig en el context de la metodologia de recerca biomèdica i epidemiológi­ca, amb èmfasi en aquelles mostres que s'obtenen per aplicar enquestes i recollir testimoniatges. Per aquesta via, habilitar a l'alumne per identificar tipus de problemes bàsics amb els procediments mostrals corresponents. Donar una panoràmica de les tècniques bàsiques de mostreig i realització d'enquestes, amb èmfasis en la inter­pretación, en els mètodes de selec­ió, determinació de grandàries de mostra i abordatge de problemes pràctics, tals com la formulació adequada de preguntes.

Preu del curs: 150 € professionals i 75 € estudiants

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

NOMBRE D'HORES: 20

DATES DE REALITZACIÓ: 21– 24 d'octubre de 2013

HORARIS DE REALITZACIÓ: 9 -14 hores


CONTINGUTS:

Dilluns

1. Recerca en el camp de la salut. Ciència i tec­nología. Plantejament d'un problema de recerca i el seu vincle amb les tècniques mostrals. Recerca descriptiva i analítica (2 hores).

2. Paper del mostreig en la recerca en salut. Concep­tes generals. Mostres probabilístiques i no probabilís­ticas. (1 hora)

3. Concepte de representativitat. Relació entre representativitat i atzar. Tècniques de captació d'informació (CATI, enquestes per Internet, enquestes telefòniques, cara a cara, etc.) (2 hores).


Dimarts

4. Mostreig aleatori simple. Definició i mètodes de selec­ció. Presen­tació dels programes EPIDAT 4.0 (1 hora).

5. Estimació de paràmetres. Càlcul i inter­pretació d'intervals de confiança (1 hora).

6. Grandària de mostra en Mostreig Simple Aleatori. Exercici (1 hora).

7. Mostreig estratificat. Procediments d'estimació. Assignació proporcional de mostres als estrats. Exercici (1 hora).

8. Mostreig sistemàtic. Procediments de selecció: mètode regular i mostreig sistemàtic en fases. Exercici (1 hores).


Dimecres


9. Mostreig en etapes i la seva necessitat. Introducció i plantejament de problemes (1 hora)

10. Mostreig per conglomerats monoetápi­c: Exercització i treball amb EPIDAT (2 hores)

11. Discussió dels problemes solucionats (1 hora)

12. Mostreig amb *submuestreo. Efecte de disseny (1 hora).


Dijous

13. Mostreig estratificat polietápic (1 hora)

14. La construcció de qüestionaris i formulació adequada de preguntes a l'enquestat (2 hores).

15. El problema general de la grandària de mostra (1 hora).


BIBLIOGRAFIA: S'emprarà el llibre Silva *LC (2000) DISSENY RAONAT DE MOSTRES I CAPTACIÓ DE DADES PER A la RECERCA SANITÀRIA Editorial Díaz de Santos, Madrid, .i materials que lliurarà el professor.

Ponentes ↑ subir

Luis Carlos Silva Ayçaguer (sitio web http://lcsilva.sbhac.net)

Nascut en Préssec, Uruguai (1951), resideix a Cuba des de 1962, on és investigador titular i professor de l'Universitat de Ciències Mèdiques de l'Havana. Llicenciat en Matemàtica a la Universitat de l'Havana, (1975). Va realitzar estudis de postgrau sobre tècniques mostrals a la Universitat de Michigan, Ann Arbor (1979). Va aconseguir el seu doctorat en Ciències Matemàtiques (PhD) a la Universitat de Carlos (Praga, 1982) i un segon doctorat en Ciències de la Salut en l'Institut Superior de Ciències Mèdiques de l'Havana (1998). És professor de l'Escola Nacional de Salut Pública de Cuba i Professor Col·laborador Associat de l'Escola Nacional de Sanitat d'Espanya. Ha impartit 160 cursos de postgrau a Uruguai, Argentina, Colòmbia, Paraguai, Portugal, Espanya i Mèxic i 145 a Cuba. Ha publicat al voltant de 150 articles en revistes especialitzades, així com set llibres, aquests últims a Espanya entre 1993 i 2009. En 1999 va realitzar una estada com a professor convidat de la Universitat John Hopkins, Maryland i entre els anys 2001 i 2010 va actuar com a expert en matèria de mostreig per *laOrganización *Panamericana de la Salut i *ONUSIDA a Washington DC, Buenos Aires, Mèxic DF, Montevideo, Asunción, Panamà, San Salvador, Quito i Bogotà. És membre de l'executiu de la International Association of Health Policy. Integra l'equip de coautors del programari EPIDAT (la versió del qual 4.0 està disponible en http://dxsp.sergas.es/), realitzat sota l'auspici de l'Adreça Xeral de *Saúde Pública (Galícia) i Organització *Panamericana de la Salut. Ha estat assessor de l'Inter *American *Heart *Foundation (*IAHF) i s'exerceix com a Editor principal del lloc web de la Revista Cubana de Salut Pública (http://revaslud.sld.cu). Ha estat guardonat amb el Premi Anual de la Salut de Cuba en 7 ocasions com a autor i en altres 11 com a col·laborador. Des de 2002 és Acadèmic Titular de la República de Cuba. Actualment la seva activitat docent i de recerca abasta l'estadística *bayesiana, els mètodes estadístics en epidemiologia, les tècniques de mostreig, els problemes de metodologia de la recerca en salut, la història de la *bioestadística, la problemàtica de la comunicació científica i Internet, estudi de desigualtats en salut i la salut pública en general.

Vídeos ↑ subir

  • Conferencia Luís Carlos Silva. Técnicas de muestreo para encuestas sobre factores de riesgo en enfermedades no transmisibles
  • Entrevista al profesor Luís Carlos Silva sobre el curso: La Inferencia Bayesiana
  • Entrevista al profesor Luís Carlos Silva sobre el curso: La medición de las desigualdades sociales en relación con la salud (2012)

Eventos relacionados