Emagister Eventos

El nou marc europeu de protecció de dades

  • Fechas:

    Del 24/05/18 al 24/05/18

  • Lugar:

    Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, C/ Parellades 12-A, Palma, Palma, España (mare territorial) (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Colorful lines of code on a computer screen

 
El 25 de maig de 2018 serà aplicable el Reglament 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva circulació. Aquest reglament deroga la Directiva de 1995 i comporta canvis importants en la regulació del tractament de la informació, tant pel que fa als drets de les persones com a les obligacions d’aquells que tracten dades personals.
 
Entre els canvis es poden destacar, la introducció del Principi de responsabilitat proactiva i el canvi de paradigma en el tractament de les dades que comporta l’adopció del Principi de l’avaluació del risc. En aquest sentit, constitueix un nou aspecte la notificació de les violacions de seguretat.
 
Pel que fa a l’àmbit subjectiu, cal destacar l’aparició d’un nou actor, el delegat de protecció de dades.  Quant al responsable i encarregat de tractament si bé per un costat desapareixen algunes obligacions, com ara la necessitat de declarar els fitxers, es consagren nous deures, com per exemple la necessitat de dur a terme avaluacions d’impacte, la consulta prèvia a l’autoritat de protecció, l’exigència de documentar les operacions de tractament, el principi de privacitat des del disseny, o bé nous deures d’informació.
Pel que fa als drets dels afectats, destaca l’exercici del dret de supressió (el denominat dret a l’oblit), el dret a la portabilitat i el bloqueig de les dades.
 
Per altra banda, cal destacar una regulació relativa als codis de conducta i dels mecanismes de certificació.
 
Quant a les autoritats de protecció de dades, s’estableix el denominat sistema de “finestreta” única que comporta la necessitat d’articular mecanismes de cooperació entre diferents autoritats de protecció de dades.
 
Finalment, cal destacar que el RGPD estableix un règim sancionador que pot comportar multes importants.
 
Tanmateix, aquest Reglament no és l’única normativa en el si de la UE que regula el tractament de les dades personals. A més de la Directiva 2016/680 (tractament de dades personals per a finalitats policials i judicials) i la Directiva 2016/681 relativa al tractament de les dades PNR, és de gran rellevància la Proposta de Reglament  sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de las comunicacions electròniques i pel que es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).
 
L’objecte d’aquesta Jornada és analitzar quins són els principals eixos d’aquesta reforma, especialment el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Proposta de Reglament sobre privacitat i comunicacions electròniques i les interaccions entre aquestes dues normes.
 
 
L’assistència a l’acte és gratuita, però és necessària inscripció previa.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

17:00 h - Benvinguda. Sra. Apol.lònia Julià, Presidenta del Il.lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.
 
17:05 h - Introducció al marc legal de protecció de dades. Aspectes clau del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, A càrrec de Mònica Vilasau, professora dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC i directora del postgrau de Protecció de Dades.
 
17:35 h - Principals obligacions de responsable i encarregat del tractament. Drets de l’afectat. Les autoritats de control.  
 
Organitza
 
        
 
Col·labora