Emagister Eventos

Organizado por Formació Permanent

R-Postgrau en Ferides Cròniques

  • Fechas:

    Del 20/01/17 al 16/06/17

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

Dates:  20 de gener fins al juliol de 2017
Durada: 24 ECTS/ 240 hores
Horari:  divendres de 10 a 19 hores
Lloc de realització: Escola Superior de Ciències de la Salut / Centre de Simulació i Innovació en Salut i Pràctiques en centres referents en tractament de ferides de cicatrització complexa
Modalitat: presencial
Orientació: professionalitzador
Idiomes: català i castellà
Preu: 1600€
5% de descompte acumulable per a presinscripcions fetes fins el 25 de novembre de 2016
Possibilitat d’inscripció per mòduls (a excepció dels mòduls V i VI)
Informació i assessorament tècnic:
Carme Rosell Moreno (crosell@tecnocampus.cat)
Coordinadora acadèmica del Postgrau
Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
Tel. (+34) 93 702 19 59

PRESENTACIÓ

Han estat múltiples les ocasions en què els professionals de la salut s'han plantejat la formació que ha rebut com a responsables de la cura dels pacients amb ferides cròniques.
És un tema que segueix preocupant, perquè tot i que, si bé és cert, que en els últims anys, a nivell mundial, encara que depenent del país, l'activitat científica en aquest camp ha estat intensa i fructífera, els resultats en la pràctica clínica no són potser els esperats.
Tal com comenten alguns autors com Beeckman, Defloor, Schoonhoven i Vanderwee, 2011, i com a conseqüència de l'activitat científica, comptem amb directrius per al millor abordatge d'aquests pacients, però a causa d'actituds negatives o possiblement a un dèficit en el coneixements , aquestes directrius no són seguides pels professionals.
Amb l'objectiu principal de millorar l'atenció als pacients a través d'una intervenció formativa, trobem altres autors com Qaddumi i Khawaldeh (2014), que han comprovat que la manca de coneixements és un problema comú en la pràctica clínica. Després d'analitzar els coneixements de 194 infermers / es apunten que l'experiència professional, els hàbits adquirits, fins i tot en ocasions la intuïció, són la causa de les praxis inadequades.
Millorar el nivell de coneixements dels professionals no hauria de ser un objectiu en si mateix, l'objectiu real és com incideix directament en la qualitat de les cures infermeres que reben aquets pacients.
Un exemple clar del que s'ha comentat és observar com coneixements teòricament adquirits en les accions formatives en prevenció i tractament, especialment en nafres per pressió (NPP) no es reflecteixen en els resultats dels diferents estudis de prevalença que es realitzen periòdicament a nivell nacional (Soldevilla, 2007). Aquest desfasament, entre la teoria i la pràctica preocupa els professionals de la salut, impulsant als mateixos a buscar solucions a aquesta "bretxa" com comenta el Dr. J. Soldevilla.
Aquesta patologia es presenta amb una incidència variable depenent del tipus de ferida crònica, però sent sempre molt significativa en tots els nivells assistencials. En la pràctica infermera els professionals hauran de tractar amb ferides cròniques amb tota seguretat, independentment del servei, àrea o especialitat en la que duguin a terme la seva pràctica professional.
Sorprenen les xifres de prevalença obtingudes en països del que entenem com el 1r món, com les que aporta La Secretaria d'Assessoria Mèdica a Ontario (Canadà). La prevalença en aquesta ciutat oscil·la de 22,1% en atenció primària, a una mitjana del 29,9% en hospitals d'aguts.
Són xifres molt per sobre dels estàndards esperats, basats en les evidències que proven que aplicant les mesures en prevenció proposades per les comunitats científiques, la prevalença de les NPP no hauria de superar el 5% com ja va establir en el seu estudi Hibbs (1962).
Shahin, Dassen i Halfens (2008), aporten xifres de prevalença tan dispars com un 4% a Dinamarca i un 49 % a Alemanya. Important és destacar també que la incidència en aquests dos països es trobava entre el 38% i el 24%.
En altres estudis nacionals les dades de pacients adults ingressats en hospitals presenten els següents valors: pacients ingressats en el moment de la recollida de dades 8170; pacients amb UPP en qualsevol categoria 643. La prevalença bruta va ser del 7,87% (IC 95% = 7,31-8,47%). La prevalença mitjana de l'hospital va ser de 11,28% (± 9,77). El 65,6% són nosocomials. (Pancorbo , Hidalgo , García, Torra , Verdú , Soldevilla , 2013)
L'èxit en l'abordatge d'aquests pacients i les seves ferides passa pel total convenciment i implicació en el mateix. No només cal voler fer, sinó que cal creure-s'ho, realitzant un veritable exercici d'empatia amb els pacients i cuidadors, i d'assertivitat amb els professionals de la salut implicats en el procés. Parafrasejant al Dr. Saldevilla (2007) el camí de l'èxit es basa en els coneixements, l'interès i la voluntat d'infermeria. Els coneixements estan a l'abast de tothom que vulgui arribar a ells, l'interès i la voluntat també ?.
L'èxit, per tant, sembla trobar-se més en l'aspecte qualitatiu que no quantitatiu, activitat hi ha molta i de tota mena, però ¿ho fem bé ?
Per tant els coneixements són la base de la formació, però no l’únic component. Aquest és el valor afegit que vol tenir aquest postgrau, la formació en el lideratge. Professionals amb un alt nivell de coneixement i motivació que els dugui a implementar i difondre aquests coneixements.

A QUÍ VA ADREÇAT

Diplomats i graduats en Infermeria interessats a aprofundir en el coneixement de les ferides de difícil cicatrització, en la gestió i les cures d’aquest problema de salut
Professionals de la salut amb possibilitat d’accedir a llocs de lideratge,com a professionals de referència a diferents institucions i serveis
Professionals amb un Grau Superior en l’àmbit de la salut
Altres professionals relacionats (metges, fisioterapeutes, etc.)

SORTIDES PROFESSIONALS

- Infermeria assistencial a tots el nivells del sistema de salut
- Responsable d’unitats de ferides de difícil cicatrització (cròniques)
- Coordinadors de comissions en ferides de difícil cicatrització
- Lideratge en l’àmbit de les ferides de difícil cicatrització

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Mòdul I :Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral.
- Concepte de ferida crònica. Tipus. Característiques diferencials.
- Qualitat de vida i ferides cròniques.
- Bioindicadors de qualitat assistencial.
- Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral.
· Valoració funcional.
· Valoració cognitiva.
· Valoració de la nutrició.
· Valoració social.
- L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament.
- Educació sanitària. Resolució de problemes.
- Estructura histològica i funció de la pell.
- L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La
pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques.
- La cura de la pell sana.
- Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell.
- Alteracions de la pell. Processos patològics.
- Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques.
- Etiopatogènia de l’úlcera per pressió.
- Factors de risc intrínsecs i extrínsecs.
- Factors de risc socio ambientals.
- Classificació de les UPP. La prevenció de les nafres per pressió (NPP).
- Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió. Les institucions i la prevenció.
- El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic.
- Aspectes generals en el tractament de les UPP.
- La cura local
- Complicacions en el tractament de les nafres per pressió.
- Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana. Prevenció de la infecció en ferides cròniques. Impacte econòmic de les nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP.
- Apòsits. Valoració i aplicació. Indicacions i cures.
- Prescripció infermera en el camp de les UPP.
- Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia.
- Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP.
- Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’úlceres per pressió.
Mòdul II: Ferides cròniques II. Úlceres vasculars. Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques.
- Úlceres venoses. Etiologia. Classificació. Tractament.
- La compressió, principis bàsics. Taller d’embenatges.
- Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament
- El pacient i la família, informació i educació.
- Doppler. Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB).
- Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Peu diabètic. Abordatge multidisciplinari.
- Valoració i cura de la pell perilesional.
- Ferides neoplàstiques. Valoració del pacient amb ferides neoplàstiques.
- Criteris que cal prioritzar en l’abordatge d’aquests pacients.
- Cremades. Fisiopatologia de la lesió. Zona necròtica, zona d’estasis vascular i zona d’hiperèmia.
- Classificació per grau. Classificació segons etiologia. Afectació de teixits, signes, símptomes, dolor,evolució i seqüeles.
- Valoració de les cremades.
- Tractament local de les cremades
- Primera cura i cures successives.
- Procés rehabilitador del pacient cremat. Educació i suport emocional al pacient i a l’entorn família. El futur i les ferides cròniques
- Noves línies de debat
Mòdul III : Metodologia científica
- Tipus d’estudis en l’àmbit de les ferides cròniques.
- Investigació quantitativa i qualitativa.
- Limitacions ètiques i legals del estudis en ferides. Consentiment informat.
- Anàlisi crític en la lectura de treballs d’investigació en ferides cròniques
- Publicacions científiques sobre ferides cròniques.
- Pràctica basada en l’evidència científica, cerca bibliogràfica.
- Com i on realitzar recerca sobre ferides cròniques.
- Elaboració de presentacions
Mòdul IV : Introducció a l’anglès científic.
- Vocabulari científic.
- Terminologia habitual.
- Elaboració de diàlegs bàsics.
- Lectura d’articles.
Mòdul V: Projecte de recerca
- Elaboració d‘un projecte d’investigació sobre qualsevol aspecte de l’abordatge de les UPP.
- Estada pràctica en centres referents en tractament den ferides de difícil cicatrització.
Mòdul VI: Pràctiques
- Durant el mes de juliol, els alumnes realitzaran una estada pràctica en centres referents en tractament de ferides de difícil cicatrització.

PROJECTE

Elaboració d‘un projecte d’investigació sobre qualsevol aspecte de l’abordatge de les UPP.
Metodologia docent:
- Classes magistrals
- Tallers d’habilitats en procediments
- Tutories grupals
- Tutories individuals

Ponentes ↑ subir

Carme Rosell Moreno: Coordinadora acadèmica del Postgrau. Diplomada Universitària en Infermeria. Màster en Ciències de la Infermeria Doctoranda en la Línea d’investigació de Ferides Cròniques. Cap d’Estudis de l’Escola de Ciències de la Salut del Tecnocampus i doctorada en la línea de recerca en ferides cròniques de la Universitat d’Alacant.
Javier Soldevilla Agreda: Diplomat Universitari en Infermeria. Doctor per la Universitat de Santiago de Compostela. Tesis doctoral en Ulceres per Pressió i director del Grup Nacional para el Estudio i Asesoramiento en Ulceras por Presión (GNEAUPP). Societat científica amb reconeixement a nivell nacional i internacional.
Justo Rueda López: Diplomat Universitari en Infermeria. Certificat d’expert en ferides cròniques. Membre del Comitè Director del GNEAUPP. Doctorat en la línea de recerca de ferides Cròniques. Universitat de Lleida.
Carmen Blasco: Diplomada Universitària en Infermeria. Responsable del departament de ferides cròniques del Hospital Germans Trias i Pujol. Membre del Comitè Director del GNEAUPP.
Albert Guerrero Palmero: Diplomat Universitari en Infermeria. Infermer del CAP Tarrassa Nord i podòleg.
Joan Blanco Blanco: Diplomat Universitari en Infermeria. Doctor per la Universitat de Lleida. Tesis sobre infeccions y ferides cròniques. Director i coordinador del Postgrau en Ferides Cròniques de la Universitat de Lleida i degà de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Lleida.
Dr. Josep Marinel·lo Roure: Dr. Especialitat en cirurgia vascular i angiologia. Secretari de la Sociedad Espanyola de Angiología y Cirurgía Vascular. Professor associat a l’Escola superior de Ciències de la Salut de Tecnocampus.
José Verdú Soriano: Infermer (DUE, BsN, PhD). Professor Titular. Departament d’infermeria. Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública. Universitat d’Alacant. Doctor per la Universitat d’Alacant.
Membre del Comitè Director del GNEAUPP.

Eventos relacionados